Wło­ski kon­cern naf­towy wpro­wa­dza na rynek nową linię ole­jów i pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych do aut kla­sycz­nych AGIP Novecento. Nie­stety, póki co nie do Pol­ski.

AGIP, obec­nie jako część kon­cernu ENI jest dość dobrze znana w Pol­sce zwłasz­cza z dwóch poka­zo­wych sta­cji paliw we (wtedy jesz­cze podwar­szaw­skiej) Sta­rej Miło­śnie oraz Pozna­niu. Obran­do­wane słyn­nym logiem kon­cernu punkty miały być dla ekpiy Edwarda Gierka sym­bo­lem otwar­cia na zachód, choć pod zgrab­nym płasz­czy­kiem wło­skiej sieci ukry­wał się zwy­kły CPN. Póź­niej związki AGIP z kra­jem nad Wisłą nieco się roz­luź­niły – wło­skie pro­dukty były impor­to­wane w nie­wiel­kich ilo­ściach.

Po latach być może znów się zacie­śnią a to za sprawą nowe linii AGIP przy­go­to­wa­nej spe­cjal­nie z myślą o wła­ści­cie­lach aut kla­sycz­nych. AGIP Nove­cento to oleje i płyny eks­plo­ata­cyjne przy­go­to­wane spe­cjal­nei dla aut wypro­du­ko­wa­nych mię­dzy 1900 a 1990 rokiem. Oleje dostępne w róż­nych spr­cy­fi­ka­cjach pro­du­ko­wane są według naj­now­szych tech­no­lo­gii, jed­nak stwo­rzone są do sil­ni­ków sta­rej kon­struk­cji, które mają zupeł­nie inne wyma­ga­nia od obec­nie pro­du­ko­wa­nych. Choć współ­cze­sne środki smarne w teo­rii speł­niają star­sze normy, to w myśl zasady, że jak coś jest do wszyst­kiego, to zazwy­czaj jest do niczego, mogą nie do końca odpo­wied­nio dbać o serca kla­sy­ków.

Oleje AGIP Nove­cento podzie­lono na trzy grupy do aut wypro­do­ko­wa­nych pomię­dzy 1900 a 1950, 1950 i 1970 oraz 1970 i 1990 rokiem. Stwo­rzono je bio­rąc pod uwagę zwięk­szone tole­ran­cje luzów star­szych jed­no­stek napę­do­wych, zasto­so­wano jesz­cze lep­sze środki anty­ko­ro­zyjne czy przy­go­to­wano je w taki spo­sób, że utrzy­mują odpo­wied­nią lep­kość przy wyż­szych tem­pe­ra­tu­rach. Cie­ka­wostką jest spe­cj­alny olej AGIP Nove­cento Lubri­fi­cante Pro­te­tivo prze­zna­czony spe­cjal­nie do aut eks­po­zy­cyj­nych czyli takich, które więk­szość czasu spęd­zają unie­ru­cho­mione i są odpa­lane jedy­nie spo­ra­dycz­nie. Oferta Agip Nove­cento obej­muje rów­nież oleje do sportu oraz płyny hamul­cowe, oleje prze­kłą­dniowe i pla­no­wane dodatki do paliw. Gdy tylko pojawi się ofcjalny komu­ni­kat o pol­skiej dys­try­bu­cji Agip Nove­cento powia­do­mimy o tym nie­zwłocz­nie.

Poprzedni artykułImpuls z rozrusznika
Następny artykułRajd Autobusy i Tramwaje